Биосферен парк „Червената стена“ се състои от сърцевинна, буферна и преходна зони и напълно  отговаря на  изискванията на Севилската стратегия и нормативната рамка за биосферните резервати.Биосферен парк „Червената стена“ се състои от сърцевинна, буферна и преходна зони и напълно  отговаря на  изискванията на Севилската стратегия и нормативната рамка за биосферните резервати.

Сърцевинната зона  представлява съществуващия резерват „Червената стена“, обявен през 1962 г.

Буферната зона на биосферен парк „Червената стена“ представлява защитена зона BG 0002073 „Добростан“ – част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Преходната зона на биосферния парк представлява цялата останала  територия на община Асеновград, обграждаща буферната зона.

Върху нито една от зоните на биосферния парк не се  налагат никакви допълнителни ограничения и режими, извън регламентираното по реда на националното законодателство.

В БИОСФЕРНИЯ ПАРК НЯМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБРАНИ ЗА ЛОВ, РИБОЛОВ,  ДЪРВОДОБИВ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПОЛЗВАНИЯ НА ЗЕМЯТА.  НЕ СЕ ПРОМЕНЯ СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА.

За територията на биосферния парк се прилагат разпоредбите на действащото национално законодателство, свързано с устройство на територията и опазване на околната среда.

Сърцевинната зона на Биосферен парк “Червената стена“

Сърцевинната зона на парка представлява съществуващия резерват „Червената стена“, първоначално обявен през 1962 г. Понастоящем площта на резерват «Червената стена» е 3 043,53 дка. Сърцевинната зона попада в землищата на селата Бачково, Добростан и Орешец, общ. Асеновград и с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив.

До 1998 г. резерватът се е стопанисвал и охранявал от ДГС – Асеновград и ДЛС –„Кормисош“- гр. Лъки, под контрола съответно на РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – Смолян. С влизането в сила на Закона за защитените територии в края на 1998 г., територията на резервата е обявена за  изключителна държавна собственост и се стопанисва и охранява от  Министерството на околната среда и водите,  респективно РИОСВ-Пловдив и РИОСВ – Смолян.

Сърцевинната зона на биосферен парк „Червената стена” е разположена в Средни Родопи. Територията й обхваща долините на реките Сушица и Чепеларска, Добростанския рид и високите, отвесни скали на връх Червената стена, висок 1500 m. Характеризира се с разнообразен релеф и с големи разлики в надморските височини. Районът около река Сушица е най-труднодостъпната част на резервата. По течението ѝ са се оформили стръмни и скалисти склонове, които достигат височина до 800 m. Това е и един от най-богатите на пещери район в България – Добростански бисер, Топчика, Ямата и Хралупата.

Резерватът „Червената стена“, представляващ сърцевинната зона на биосферен парк „Червената стена“ е обявен съгласно националното законодателство с цел запазване на комплекса от природни красоти и богатството на флористични видове, много от които са редки реликти, палео – и неоендемити за страната и Балканския полуостров.

Територията на резерват „Червената стена“, представляващ сърцевинна зона на биосферен парк „Червената стена“ е строго защитена според националното законодателство. Тя напълно отговаря на изискванията на Севилската стратегия и осигурява дълготрайно опазване на ландшафтите, екосистемите и видовете. Сърцевинната зона  представлява “образец“ от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Територията се управлява с цел: запазване на естествения характер на екосистемите, научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг, опазване на генетичните ресурси, запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемични и реликтни видове, развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. В нея не се допуска човешка намеса и въздействие, освен извършване на природосъобразни научни изследвания, мониторинг и природозащитно обучение.

Режим и статут на  резерват „Червената стена“ (сърцевинна зона на Биосферен парк „Червената стена”)

В границите на резервата са забранени всякакви дейности с изключение на: охраната му, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркираните пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени в следствие на природни бедствия и каламитети. Посещенията на резервата с научна цел и събирането на семенен материал се осъществяват с разрешение на Министъра на околната среда и водите.

В района на резервата се забранява сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, както и късането или изкореняването на растенията или на части от тях. Забранено е преследването на дивите животни или смущаване на естествения им живот, хващането или убиването им, както и събиране или повреждане на  яйцата, гнездата или леговищата им, пашата през всяко време на годината. Забранени са  паленето на огън, ловът и риболовът.

Със Заповед на Министъра на околната среда и водите са определени туристически пътеки за преминаване през територията на резервата.

Пътеките са маркирани и обозначени с указателни знаци и табели. При преминаването на туристите през определените туристически пътеки е забранено:

  • отклоняване от пътеките;
  • замърсяване с битови и др. отпадъци;
  • бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
  • убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
  • палене на огън и бивакуване.

Законовият режим на ядровата зона на  биосферен парк „Червената стена“ съгласно националното законодателство напълно отговаря на регламентираната със Севилската стратегия консервационна функция на сърцевинната зона на биосферните резервати  и допринася за съхраняване и опазване на ландшафтите, екосистемите, видовете и генетичното разнообразие. Само в сърцевинната зона не се допускат стопански дейности и не се осъществява ползване на природните ресурси.

Сърцевинната зона на предлагания биосферен парк – съществуващия резерват „Червената стена” е изключителна държавна собственост според чл. 8 от Закона за защитените територии и се стопанисва, охранява и управлява от Министерство на околната среда и водите, респ. РИОСВ-Пловдив и РИОСВ – Смолян.

Буферната зона на биосферен парк „Червената стена“

Буферната зона на парка представлява защитена зона BG 0002073 „Добростан“ – част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Защитената зона е обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите. Площта от община Асеновград, която попада в границите на защитената зона е 25387,99 ха. Територията на тази зона пряко граничи със сърцевинната зона (съществуващия резерват „Червената стена“). Тя има ясно определен законов статут, режим и  граници и представлява естествен буфер на сърцевинната зона. На територията й се опазват консервационно значими природни местообитания, представляващи и местообитания на редки животински видове, в т.ч птици. Поради тази причина, защитена зона „Добростан“ включваща територията на община Асеновград е определена като буферна зона на биосферния парк.

Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона в границите и е забранено:

  • Разораване на пасищата и превръщането им в обработваеми земи;
  • Използване на пестициди в пасища и ливади;
  • Изграждане на водноелектрически централи.

Собствеността в тази зона е различна – държавна, общинска, частна и  си остава такава каквато си е досега. Включването и като буферна зона на парка не променя собствеността на земята и не налага допълнителни забрани и ограничения от вече съществуващите.

В границите на защитена зона „Добростан“, представляваща буферна зона на биосферния парк се провеждат научни изследвания на екосистемите, флората и фауната и мониторинг на биологичното разнообразие. В зоната се развива екотуризъм, тъй като там има редица културно-исторически обекти и туристически пътеки, част от които преминават и през сърцевинната зона. Буферната зона на биосферен парк „Червената стена“ – защитена зона „Добростан“ представлява естествен буфер на сърцевинната зона и напълно изпълнява регламентираните със Севилската стратегия функции на буферните зони. Човешките дейности тук са организирани така, че да не възпрепятстват природозащитните функции на сърцевинната зона, а по-скоро да помагат за нейното съхраняване, т.е. те играят ролята на буфер. Тук могат да се провеждат научни изследвания, насочени например към управление на естествената растителност, обработваемата земя, горите, рибарството с акцент върху високото качество на продукцията в съчетаване с опазване на естествените процеси и биоразнообразието. В тази зона могат да се извършват образователни дейности, обучения, рекреационни дейности, туризъм. Буферната зона акцентира върху устойчивото използване на природните ресурси, което да носи облага именно на местното население.

Преходната зона на биосферен парк „Червената стена“

Преходната зона на парка представлява цялата останала  територия на община Асеновград, обграждаща буферната зона. Площта на преходната зона е 37774,762 ха. В тази зона са разположени всички населени места в общината. Тук се извършват различни икономически и селскостопански дейности – животновъдство, земеделие, и други многообразни форми на използване на природните ресурси. Преходната зона се развива съгласно Общия устройствен план на общината и  не се налага промяна в параметрите на ОУП.

Собствеността в тази зона е различна – държавна, общинска, частна и  си остава такава каквато си е досега. Включването и като преходна зона на парка не променя собствеността на земята и не налага допълнителни забрани и ограничения от вече съществуващите.

Община Асеновград е отговорна за управление на преходната зона, включваща всички населени места в общината. Земята в тази зона се управлява съгласно Закона за устройство на територията и Общия устройствен план от Община Асеновград. Включването й в биосферния парк  предоставя възможности за привличане на бъдещи финансирания и инвестиции за общината.

Богатото културно – историческо наследство в буферната и преходната зони на биосферния парк в съчетание с уникалните природни дадености – консеравционно значими хабитати и видове в сърцевинната зона са доказателство, че районът притежава голям потенциал. Това дава възможност за съчетаване на природозащитни дейности с образователни програми, културно-исторически проекти, народни празници и местни традиции, насочени към местното население и посетителите. Богатото културно-историческо наследство на района, местните традиции и производства напълно се вписват в концепцията за биосферните резервати, заложена в Севилската стратегия от 1995 г.