Същността на биосферния парк е колективното управление, обмяната на мнения и практики и взимането на решения в обществен интерес. Управлението на биосферния резерват/парк е предмет на колективен орган, което налага създаването на Управителен съвет или комитет, който да планира и координира дейностите с участието на всички заинтересовани страни. Биосферният парк е гарант за сътрудничество между всички заинтересовани страни, насочено към един по-отговорен начин на живот. Съгласно изискванията на Севилската стратегия управлението на биосферния парк трябва да бъде отворено, гъвкаво и адаптивно, за да може местната общност да реагира на външни политически, икономически и социални въздействия, които могат да окажат негативно влияние върху екологичната и културна стойност на територията.

Биосферният парк предоставя възможност на заинтересованите страни да участват в управлението му чрез структура за съвместно управление – Консултативен съвет, в чийто състав влизат представители на местни неправителствени организации, бизнес сдружения, университети, местната власт и др. Именно консултативният съвет планира и координира дейностите по управление на парка с участието на всички заинтересовани страни.

Със Заповед № А-477/04.04.2017 г. на Кмета на община Асеновград е назначен консултативен съвет на Биосферен парк „Червената стена“

Промяна в членовете на консултативния съвет съгласно Заповед № А-902/05.05.2022 г. на Кмета на Община Асеновград

Заповед за изменение членовете на Консултативен съвет
Заповед за учреждаване на Консултативен съвет
Правилник за дейността на КС на БП Червената стена