Богатото природно, културно и историческо наследство на територията на биосферен парк „Червената стена“ – община Асеновград, предоставя възможности за развите на културен, религиозен, планински, селски и екотуризъм, конен, велосипеден, винен, спелеоложки, ловен, риболовен и др. видове туризъм.

Пътищата и пътеките по полегатите склонове на тази част на Родопите откриват чудесна възможност за велотурове. Налице е потенциал за развитие на орнитоложки туризъм – създаване на орнитоложки маршрути – около сърцевинната зона на парк, където може да се наблюдава редица дневни и нощни грабливите птици – лешояди, соколи, орли и др.

На територията на биосферния парк се развива културен и религиозен туризъм. Тук се намира един от най-известните манастири на България – Бачковският, свещено аязмо и три параклиса, всички обект на засилен туристически интерес. Това е предпоставка за разкриването и на нови семейни хотели и къщи за гости.

В преходната зона на парка – с. Бачково са изградени органични ферми за производство на плодове и зеленчуци и организиране на еко-ваканции – посещения във фермите, комбинирани с посещения на Бачковския манастир.

Община Асеновград е известна с уникалния винарски сорт мавруд (известното маврудово вино), за чието отглеждане са идеални климатичните условия в ниските планински склонове на тази част от Родопите. Смята се, че тракийската култура по тези земи е в основата на лозаро-винарската традиция и на свързания с това тракийски култ към виното, чиито следи намираме в някои от днешните празници и обичаи – адекватна възможност за развитие на винен туризъм.

Динамично се развива и СПА туризма, обусловен от наличието на минерални извори в Нареченски бани в преходната зона на парка и възможности за ползване на лечебно-здравни процедури в изградената балнеолечебна инфраструктура.

С богатия си потенциал за развитие на различни видове туризъм, община Асеновград привлича все повече българските и чуждестранните туристи.

За развитие на туризма в общината е открит е туристически информационен център, намиращ се в сграда в центъра на град Асеновград. Функциониращият Туристически информационен център, както и разпространението на рекламни материали в интернет и на хартиен носител, допълнително подпомагат развитието на туризма на територията на парак.

Създаден е и се поддържа интернет сайт на Туристически информационен център към Община Асеновград – www.tic.assenovgrad.com, където се публикува актуална информация за туристическите обекти и маршрути.

Актуализирана карта на посетителските пътеки в резерват “Червената Стена”

Сърцевинната зона на Биосферен парк „Червената стена“ представлява съществуващия резерват „Червената стена“, обявен през 1962 г. Понастоящем площта на резерват «Червената стена» е 3 043,53 дка. Сърцевинната зона попада в землищата на селата Бачково, Добростан и Орешец, общ. Асеновград и с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив. Сърцевинната зона е изключителна държавна собственост според чл. 8 от Закона за защитените територии и се стопанисва, охранява и управлява от Министерство на околната среда и водите, респ. РИОСВ-Пловдив.
Според Закона за защитените територии в тази територия се допускат туристически посещения, но само по специално определени пътеки. Със Заповед на Министъра на околната среда и водите в сърцевинната зона са определени единадесет туристически пътеки за посетители:

Пътека №1: Параклис „Св. Архангел Михайл“ в м. „Клувията“, с. Бачково – беседка с информационна табела – м. „Кабата“, с. Добростан;
Пътека № 2: „Хижа Марциганица“ – пещера „Добростански бисер“ – връх „Попа“ – местност „Радославица“;
Пътека № 3: м. „Превала“ – параклис „Св. Петър и Павел”;
Пътека №4: местност „Превала“ – местност „Гьолчето“ – местност „Радославица“ – (горски път);
Пътека № 5: м. „Скалата“ – вр. „Червената стена“ – м.„Безов връх“;
Пътека № 6: Село Бачково – Телевизионна кула – билото над „Рибаров дол“;
Пътека № 7: „Рибарник „Тунела“, с. Бачково – водопад „Сливодолско падало“;
Пътека № 8: „Местност „Превала“ – местност „Пенчов връх“ – местност „Дива вода“ – горски път;
Пътека № 9: „Местност „Гьолчето“ – местност „Дълга поляна“ – горскипът;
Пътека № 10: „Местност „Гьолчето“ – местност „Партизански лагер – с. Бачково“ – м. „Клувията“- с. Бачково;
Пътека №11: „Местност „Клувията – връх „Червената стена“

С цел опазване на консервационно значимите растителни и животински видове и техните местообитания, намиращи се в сърцевинната зона парка и съхраняване на ландшафтите, екосистемите и генетичното разнообразие, при преминаване по пътеките е забранено:

  • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
  • замърсяване с битови и др. отпадъци;
  • бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от растителни видове;
  • убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри от животински видове;
  • палене на огън и бивакуване.

За обозначаване, маркиране и поддържане на туристическите пътеки в съществуващия резерват „Червената стена“ – сърцевината зона на биосферния парк отговаря РИОСВ-Пловдив. С цел информиране на обществеността са създадени туристически информационни кътове. Те се намират в най-посещаваните туристически пътеки на границата на сърцевинната и буферната зони в селата Бачково и Добростан. Те са оборудвани с големи информационни табла, които предоставят информация за статута и режима на сърцевинната зона и консервационно значимите растителни и животински видове, опазвани в района.