В края на м. септември 2017 г. в община Асеновград се проведе среща с представители на функциониращи чуждестранни биосферни паркове от Чехия и Словения г-н Петр Купа – заместник директор на Биосферен резерват “Долна морава”, Чехия и г-жа Ваня Дебевек – Ръководител на отдела за научни изследвания и развитие” – Биосферен парк Скожианска пещера”, Словения.

Целта на срещата бе обмяна на опит в управлението на биосферните паркове и споделяне на добри практики в разработването на местни регионални марки на произвежданите в биосферните паркове стоки и услуги.

На срещата присъстваха членовете на Консултативния съвет на Биосферен парк „Червената стена“, представители на Министерство на околната среда и водите и на другите три български биосферни паркове „Централен Балкан“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“, одобрени от ЮНЕСКО заедно с Червената стена.

Представителите на чуждестранните биосферни паркове приветстваха община Асеновград с присъединяване на биосферен парк “Червената стена” към “семейството на ЮНЕСКО”, в което вече са включени 669 биосферни резервата от 120 страни. Те разказаха подробно за механизмите за управление на биосферните си паркове, начините за финасиране и реализираните проекти. Стана ясно, че в управлението и на двата парка участват местните общности, бизнеса, представители на държавата, на неправителствени и научни организации. Специално внимание бе обърнато на сертифицирането на местни продукти и услуги, произвеждани на територията на биосферен парк “Червената стена” – община Асеновград и създаването на местна търговска марка за допълнителна реклама, която ясно да отличава района от всички останали, да добавя стойност към продуктите и услугите в биосферния парк.

Представител на Българска Фондация Биоразнообразие представи българския опит в създаването на местна регионална марка “Странджа” и процеса на сертифициране, който може да се приложи и за биосферен парк “Червената стена”.